Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Podstawa prawna:

 • Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity - Dz. U. Nr 108 z 2005 roku poz. 908 ze zm.);
 • art. 10 ust 4 – w związku z Oddziałem 5, Rozdział 5 Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach ustawy Prawo o ruchu drogowym;
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 ze zm.);
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729);
 • Ustawa o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r., Nr 225, poz. 1635 ze zm.).

ZEZWOLENIE wydaje w drodze decyzji administracyjnej, na pisemny wniosek organizatora imprezy organ zarządzający ruchem na drodze, na której odbywa się impreza.

Jeżeli impreza odbywa się na drogach podległych kilku organom - organem właściwym jest:

 • w przypadku dróg różnych kategorii - organ zarządzający ruchem na drodze wyższej kategorii;
 • w przypadku dróg tej samej kategorii - organ właściwy ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy.

Decyzję o wydaniu lub odmowie wydania zezwolenia na odbycie imprezy wydaje się co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

Organ wydający zezwolenie odmawia wydania decyzji:

 • jeżeli organizator nie spełnia warunków określonych w art. 65a ust. 2 i 3 ustawy prawo o ruchu drogowym
 • jeżeli pomimo spełnienia warunków określonych w art. 65a ust. 2 i 3
  • istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia wielkiej wartości
  • impreza zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, a nie ma możliwości zorganizowania objazdów niepowodujących istotnego zwiększenia kosztów ponoszonych przez uczestników ruchu drogowego