Drukuj

Podstawa prawna:

ZEZWOLENIE wydaje w drodze decyzji administracyjnej, na pisemny wniosek organizatora imprezy organ zarządzający ruchem na drodze, na której odbywa się impreza.

Jeżeli impreza odbywa się na drogach podległych kilku organom - organem właściwym jest:

Decyzję o wydaniu lub odmowie wydania zezwolenia na odbycie imprezy wydaje się co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

Organ wydający zezwolenie odmawia wydania decyzji: