Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Szanowni Państwo,

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie niniejszym informuje, iż celem zapewnienia jak największej przejrzystości i bezpieczeństwa przekazu z dniem 6 kwietnia 2020 r. zmienia techniczny sposób udostępniania transmisji online z otwarć ofert dokonywanych w ramach prowadzonych przez Zarząd postępowań w sprawie zamówień publicznych.

Udostępniana generalna możliwość uczestnictwa w otwarciach ofert dokonywanych w ramach prowadzonych przez Zarząd postępowań w sprawie zamówień publicznych za pośrednictwem INTERNETU w dalszym ciągu oparta będzie o platformę do wideokonferencji Zoom, jednakże od dnia 6 kwietnia 2020 r. tryb dostępu określony wcześniejszym komunikatem z dnia 30 marca 2020 r. (bazujący na jednym wspólnym adresie (linku) do wszystkich otwarć) zostaje zastąpiony trybem zindywidualizowanym dla każdego postępowania, tzn. dla każdego otwarcia (w konkretnym postępowaniu) generowany będzie indywidualny adres (link), pod którym w terminie (godzinie) wskazanym w konkretnej SIWZ jako termin otwarcia ofert na gruncie danego postępowania uruchamiany będzie przekaz wizualny w czasie rzeczywistym dostępny na ogólnodostępnym kanale internetowym (TRANSMISJA ONLINE). Informacje na temat przedmiotowych indywidualnych adresów (linków) dostępowych oraz kodów ID konkretnych transmisji zamieszczane będą z odpowiednim wyprzedzeniem na stronach poszczególnych postępowań zamówieniowych.

Z dniem 6 kwietnia 2020 r. ogólny adres (link) dostępowy podany w treści komunikatu z dnia 30 marca 2020 r. (poniżej) ulega dezaktywacji.

W pozostałym zakresie komunikat z dnia 30 marca 2020 r. (poniżej) zachowuje aktualność.

 

Szanowni Państwo,

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, mając na uwadze doniosłość i wagę panującej obecnie sytuacji związanej z epidemią koronawirusa, wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom oraz czyniąc wszelkie niezbędne starania celem sprawnego realizowania zadań własnych przy zachowaniu wymogów i obowiązków ustawowych, mając jednocześnie na względzie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzkiego, informuje, iż od dnia 30 marca 2020 r. do odwołania udostępnia generalną możliwość uczestnictwa w otwarciach ofert dokonywanych w ramach prowadzonych przez Zarząd postępowań w sprawie zamówień publicznych za pośrednictwem INTERNETU – każdorazowo uruchamiany będzie w tym zakresie w terminie (godzinie) wskazanym w konkretnej SIWZ jako termin otwarcia ofert na gruncie danego postępowania przekaz wizualny w czasie rzeczywistym dostępny na ogólnodostępnym kanale internetowym (TRANSMISJA ONLINE) pod adresem (link):

https://us04web.zoom.us/j/5497354994

Proces uruchomienia i dostępu do transmisji online:
Po skorzystaniu z linku udostępnianego wyżej (klikając na niego) program zostanie pobrany i uruchomi się instalacja, a potem nastąpi podłączenie do transmisji. W przypadku posiadania już takiego programu podłączenie do transmisji nastąpi automatycznie.
W przypadku korzystania z urządzenia mobilnego wymagana jest instalacja aplikacji Zoom oraz podanie kodu ID transmisji (549 735 4994).
Transmisje będą każdorazowo dostępne w momencie dokonywania otwarcia ofert w ramach konkretnych postępowań (zgodnie z terminem wskazanym dla tej czynności w ramach SIWZ na gruncie konkretnego postępowania).

Wskazuje się, iż niniejsze rozwiązanie wpisuje się w treść komunikatu Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) pt. „Otwarcie ofert w sytuacji zagrożenia epidemicznego” zamieszczonego w dniu 16 marca 2020 r. na stronie internetowej UZP (pod adresem https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/otwarcie-ofert-w-sytuacji-zagrozenia-epidemicznego), w ramach którego Urząd wyraźnie i jednoznacznie poinformował, iż w jego ocenie transmisja online z otwarcia ofert w zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego w sposób wystarczający realizuje zasadę jawności czynności otwarcia ofert, o której mowa w art. 86  ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Mając powyższe na uwadze Zamawiający zachęca i postuluje zastosowanie faktyczne takiego trybu / sposobu uczestnictwa w czynności otwarcia ofert (który według przytoczonej opinii UZP jest rozwiązaniem w obecnej sytuacji adekwatnym, uzasadnionym i realizującym zasadę jawności otwarcia ofert) – w poczuciu ogólnej odpowiedzialności i solidarności społecznej w obliczu podejmowanych generalnie wszelkich działań mających na celu zapobieżenie rozprzestrzenia się epidemii oraz zapewnienie maksymalnego możliwego poziomu bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych w świetle funkcjonujących w tym kontekście ograniczeń, obostrzeń, zaleceń i rekomendacji władz centralnych wdrażanych w ramach konkretnych możliwości prawnych wynikających m.in. z podejmowanych na okoliczność epidemii ustaw i wydawanych rozporządzeń.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie dziękuje za zrozumienie powagi panującej sytuacji nadmieniając, iż liczy na kierowanie się zdrowym rozsądkiem i dbałością o ogólnospołeczne dobro w ramach podejmowanych indywidualnie działań.