Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Grzegorz StechBył absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, ukończył również dwa podyplomowe kierunki: zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i prawo administracyjne na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1985 r., zaraz po studiach, rozpoczął pracę w Rejonie Dróg Publicznych w Krakowie. Dał się tam poznać jako człowiek bardzo zaradny, przedsiębiorczy i komunikatywny. W 1991 r. awansował na stanowisko dyrektora. W latach 1996 - 1999 pracował na kierowniczych stanowiskach w firmach z branży drogowej. Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie został we wrześniu 1999 r. Miał pod swoją pieczą 284 pracowników oraz ponad 1377 km dróg w całej Małopolsce.

W pracy wyróżniał się olbrzymią wiedzą, kreatywnością i ponadprzeciętnymi zdolnościami organizacyjnymi. Z jego inicjatywy odbyło się wiele ogólnopolskich konferencji naukowych, technicznych m.in. na temat dostosowania infrastruktury transportowej do standardów Unii Europejskiej.

Był wielokrotnie nagradzany za utrzymywanie wzorowej współpracy z lokalnymi samorządami. Realizowany od kilku lat przez ZDW Program Inicjatyw Samorządowych jest wskazywany jako modelowy przykład otwartości zarządcy drogi na potrzeby lokalnej społeczności.

Grzegorz Stech aktywnie uczestniczył w pracach Prezydium Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich. Wiele lat był również wiceprezesem Polskiego Kongresu Drogowego. Nie lubił rutyny, zawsze popierał i promował śmiałe rozwiązania, nowatorskie pomysły. Dzięki Jego postawie powstało wiele ważnych i spektakularnych inwestycji w Małopolsce. Jeszcze podczas pracy w Rejonie Dróg Publicznych położył decydujące zasługi na polu wdrożenia nowej wówczas w Polsce technologii wykonywania obiektów mostowych z blach falistych. Wykonano pod jego nadzorem kilkadziesiąt tego rodzaju konstrukcji. W wielu przypadkach technologia ta umożliwiła zachowanie, wzmocnienie i dalszą eksploatację zabytkowych, nawet XIX-wiecznych konstrukcji.

Był pomysłodawcą unikatowego w skali całego kraju systemu sterowania ruchem na Podhalu. Uruchomiony w 2012 r. przez ZDW system usprawnia ruch na drogach w kierunku Zakopanego, sugeruje użycie tras alternatywnych, jest dużym ułatwieniem dla kierowców zwłaszcza w okresie wakacyjnym.

Kierowany przez Grzegorza Stecha Zarząd Dróg Wojewódzkich otrzymał wiele nagród i wyróżnień. W 2008 r. ZDW otrzymał tytuł Lidera Małopolski „Najlepsze przedsięwzięcie roku w Małopolsce”, a redakcja „Polskie Drogi” wspólnie z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów trzykrotnie nagrodziła ZDW m.in. za modelowe zasady współpracy z samorządami gminnymi w utrzymaniu dróg wojewódzkich w Małopolsce. Również Związek Mostowców docenił ZDW – most na Dunajcu w ciągu obwodnicy Starego Sącza został wybrany Dziełem Mostowym Roku 2008.

Dyrektor Stech był człowiekiem wrażliwym na punkcie pomocy słabszym i potrzebującym. W 2008 r. otrzymał indywidualną nagrodę „za pracę na rzecz drugiego człowieka” przyznaną przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach. Zabiegał o wprowadzenie i realizację programu przeciwdziałającego bezrobociu „Drogowiec”, który łączył poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego z zatrudnieniem ludzi trwale bezrobotnych. Z rąk Prezydenta RP dyrektor Stech odebrał wyróżnienie w czwartej edycji konkursu Ligi Inicjatyw Samorządowych właśnie za realizację tego programu.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”, był honorowym członkiem Ogólnokrajowej Izby Gospodarczej Drogownictwa. W marcu 2013 r. został laureatem nagrody specjalnej Pontifex Cracoviensis 2013 za całokształt pracy zawodowej, a zwłaszcza za nowatorskie rozwiązania w realizacji ponad 100 obiektów inżynieryjnych i mostowych w Małopolsce. W uznaniu zasług Prezydent RP wyróżnił go 3 maja 2013 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Grzegorz Stech zmarł w wieku 52 lat. Został pochowany na cmentarzu w Jerzmanowicach.