Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie regulacja dotycząca obowiązkowej centralizacji dotyczącej rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług (VAT)na poziomie samorządu terytorialnego, tj. ustawa z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1454) stanowiąca m.in. wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 Gmina Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów oraz uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2015 r. (sygn. akt I FPS 4/15).

Na mocy przywołanych przepisów Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie jako jednostka budżetowa będąca jednostką organizacyjną samorządu wojewódzkiego (Województwa Małopolskiego z siedzibą ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków) z dniem 1 stycznia 2017 r. przestał być samodzielnym podatnikiem w zakresie podatku VAT - od tego momentu musi rozliczać się w zakresie tego podatku za pośrednictwem jednostki nadrzędnej posiadającej przymiot samodzielności podatkowej, czyli Województwa Małopolskiego (będącego podmiotem założycielskim dla ZDW Kraków).

W związku z przedmiotową zmianą prawa modyfikacji uległ sposób określania danych na fakturach wystawianych od dnia 1 styczna 2017 r. na Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie zgodnie z poniższym:

Faktury dokumentujące zakup usług lub dostawę towarów  na rzecz ZDW Kraków winny zawierać następujące dane:

NABYWCA:
Województwo Małopolskie
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
NIP: 676-217-83-37

ODBIORCA:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków

Podkreśla się, iż spowodowana ex lege przedmiotowa techniczna modyfikacja danych określanych na fakturach jest konsekwencją i ma implikacje jedynie na gruncie rozliczeń podatku VAT, natomiast nijak nie wpływa i nie powoduje żadnych zmian w obrębie warunków materialno-prawnych funkcjonujących umów, w tym oznaczenia strony i samej zdolności umownej po stronie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie w dalszym ciągu jest stroną umów już zawartych i zawieranych), ich przedmiotu i trybu realizacji, czy zakresu praw i obowiązków stron umowy – zawarte umowy pozostają w mocy.