Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Na rondzie powstaną dodatkowe pasy ruchu na wlocie do ronda od strony Szczawnicy oraz Nowego Sącza oraz zostanie przebudowany wewnętrzny pierścień ronda. Przebudowa pozwoli na uzyskanie większej przepustowości na rondzie i płynność ruchu zwłaszcza w dni weekendowe, kiedy natężenie ruchu zdecydowanie wzrasta.


Przy przebudowie ronda wykonywane są inne roboty towarzyszące min. :

  • przebudowa chodników
  • budowa kanalizacji
  • budowa oświetlenia przejść dla pieszych oraz przebudowa istniejącego oświetlenia skrzyżowania na wyspie środkowej ronda wraz z ułożeniem kabla zasilającego pomiędzy latarniami;
  • przebudowa istniejącej linii teletechnicznej oraz zabezpieczenie istniejącego kabla telekomunikacyjnego kolidujących z przebudową drogi wojewódzkiej.
  • budowa kanału technologicznego

Umowa na wykonanie robót została podpisana 30.04.2020r z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo - Mostowych S.A. z siedzibą ul. Jagodowa 55, 33-300 Nowy Sącz

Teren budowy został przekazany 30.04.2020r
Termin wykonania robót to 19.06.2020r