Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Pod koniec 2021 roku zostanie zakończona realizacja inwestycji „Obwodnica Tuchowa”. Jej zakres obejmuje projekt i budowę obwodnicy Tuchowa w ciągu DW 977 długości ok. 2,7 km, przebiegającej po wschodniej stronie miejscowości. W ciągu obwodnicy zostaną wykonane 3 ronda oraz 3 obiekty mostowe. Ponadto w ramach inwestycji zostaną wybudowane drogi serwisowe, oświetlenia uliczne i kanalizacja deszczowa na budowanych rondach oraz zabezpieczona i przebudowana zostanie sieć uzbrojenia podziemnego kolidującego z inwestycja. Wykonane zostały już roboty budowlane polegające na rozbiórce budynków kolidujących z inwestycją i przekładce sieci uzbrojenia podziemnego. Budowane są nasypy drogowe oraz obiekty inżynierskie tj. wiadukty nad linia PKP i ul. Polną. W ostatnich dniach wykonano betonowanie na obiekcie mostowym na rzece Białej oraz rozpoczęto roboty budowlane przy rondach nr 2 i 3 tj. przy ul Ryglickiej.