Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 63
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-65/20 Termomodernizacja budynków administracyjnych Zarządu Dróg... roboty budowlane
2 ZDW-DU-3-271-ZMW/13/2020 „Adaptacja części obiektu budowlanego nr 4 przy ul. Głowackiego 56 w... roboty budowlane
3 RDWM-271-1-6/20 Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej (odcinki drogi krajowej nr 7... usługi
4 RDWNS-271-1-22/20 Naprawa umocnień skarp i rowów oraz nawierzchni DW 981 roboty budowlane
5 ZDW-DN-4-271-1-59/20 Wykonanie opinii dotyczącej stanu technicznego budynku mieszkalnego... usługi
6 ZDW-DU-3-271-ZMW/12/2020 „Sprzedaż samochodów z podziałem na 5 zadań” dostawy
7 ZDW-DN-4-271-64/20 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „Zabezpieczenie osuwisk w... usługi
8 RDWT-271-2-17/20 „Remonty przepustów w ciągu DW 993”. roboty budowlane
9 RDWT-271-2-16/20 „Naprawa nawierzchni izolacyjnych na chodnikach mostów w ciągach... roboty budowlane
10 RDWT-271-2-15/20 „Remont nawierzchni bitumicznej na moście na rzece Rzepianka w ciągu... roboty budowlane
11 RDWT-271-2-14/20 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na 2 części dostawy
12 ZDW-DN-4-271-63/20 Przebudowa skrzyżowań DW 780 z drogami gminnymi w zakresie wlotów... roboty budowlane
13 RDWNS-271-1-21/20 Naprawa umocnień skarp i rowów oraz nawierzchni DW 981. roboty budowlane
14 RDWNS-271-1-20/20 Nazwa zamówienia przed zmianą: Likwidacja uszkodzeń i deformacji... roboty budowlane
15 RDWNS-271-1-19/20 Umocnienie przeciwskarpy rowu odwadniającego w/c DW 981, w m. Berest. roboty budowlane
Strona 1 z 5