Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 63
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
31 ZDW-DN-4-271-63/19 Opracowanie studium lokalizacyjno-funkcjonalno-ruchowego rozwoju... usługi
32 ZDW-DN-4-271-1-59/19 Opracowanie opinii techniczno-prawnej dotyczącej roszczeń... usługi
33 ZDW-DN-4-271-70/19 Budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej nr... usługi
34 RDWNS-271-1-5/19 Nazwa zamówienia przed zmianą: „Modernizacja odcinków dróg... roboty budowlane
35 ZDW-DN-4-271-67/19 Rozbudowa mostu w ciągu DW 781 odc. 140 km 1+036 na rz. Wiśle w m... usługi
36 RDWT-271-2-25/19 „Naprawa nawierzchni dojazdów do mostu w m. Faściszowa DW 980 odc... roboty budowlane
37 ZDW-DN-4-271-62/19 Wykonanie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego mostu na rzece... usługi
38 ZDW-DN-4-271-68/19 Remont nawierzchni placu w Czarnym Dunajcu ul. Kolejowa 30G roboty budowlane
39 ZDW-DN-4-271-65/19 Remont ogrodzenia ZDW w Krakowie ul. Głowackiego 56 roboty budowlane
40 ZDW-DN-4-271-64/19 Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 975 w m. Bartkowa Posadowa. roboty budowlane
41 ZDW-DN-4-271-61/19 Przebudowa mostu w ciągu DW 993 na potoku Bednarka w m. Bednarka –... usługi
42 ZDW-DN-4-271-51/19 ZACHODNIA OBWODNICA ZIELONEK – zaprojektowanie i wykonanie robót (w... roboty budowlane
43 ZDW-DN-4-271-60/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Obwodnica Zatora, Podolsza w... usługi
44 ZDW-DN-4-271-58/19 Rozbudowa / przebudowa drogi wojewódzkiej nr 964 na terenie gminy... usługi
45 RDWT-271-2-22/19 Przebudowa przepustu 2 fi 100 cm w m. Dominikowice DW 993 odc. 030... usługi
Strona 3 z 5