Data publikacji:
17.10.2018
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Połączenie drogowego węzła autostradowego A-4 Bochnia z DK nr 94 – etap I
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-87/18
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100)
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
 • ogloszenie o zamowieniu
 • ogloszenie o zamowieniu ted
 • ogloszenie zmian lub dodatkowych informacji (03.12.2018 r.)
 • ogloszenie zmian lub dodatkowych informacji ted (05.12.2018 r.)
 • ogloszenie zmian lub dodatkowch informacji (17.12.2018 r.)
 • ogloszenie zmian lub dodatkowch informacji ted (19.12.2018 r.)
 • ogloszenie zmian lub dodatkowych informacji (31.01.2019 r.)
 • ogloszenie zmian lub dodatkowch informacji ted (04.02.2019 r.)
 • ogloszenie zmian lub dodatkowych informacji (06.03.2019 r. )
 • ogloszenie zmian lub dodatkowych informacji ted (08.03.2019 r. )
 • ogloszenie zmian lub dodatkowych informacji (03.04.2019 r.)
 • ogloszenie zmian lub dodatkowych informacji ted (08.04.2019 r.)
 • ogloszenie zmian lub dodatkowych informacji (07.05.2019 r. )
 • ogloszenie zmian lub dodatkowych informacji (05.06.2019 r. )
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia ted (07.06.2019r.)
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia (07.06.2019r.)
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia ted (12.06.2019r.)
 • ogloszenie zmian lub dodatkowych informacji (02.07.2019 r.)
 • ogloszenie zmian lub dodatkowych informacji ted (05.07.2019 r.)
 • ogloszenie zmian lub dodatkowych informacji (22.07.2019 r.)
 • ogloszenie zmian lub dodatkowych informacji ted (24.07.2019 r.)
 • ogloszenie zmian lub dodatkowych informacji (07.08.2019 r.)
 • ogloszenie zmian lub dodatkowych informacji ted (12.08.2019 r.)
 • ogloszenie zmian lub dodatkowych informacji (20.08.2019 r.)
 • ogloszenie zmian lub dodatkowych informacji ted (22.08.2019 r.)
 • ogloszenie zmian lub dodatkowych informacji (02.09.2019 r.)
 • ogloszenie zmian lub dodatkowych informacji ted (05.09.2019 r.)
 • ogloszenie zmian lub dodatkowych informacji (18.09.2019 r.)
 • ogloszenie zmian lub dodatkowych informacji ted (23.09.2019 r.)
 • ogloszenie zmian lub dodatkowych informacji (26.09.2019 r.)
 • ogloszenie zmian lub dodatkowych informacji ted (01.10.2019 r.)
 • ogloszenie zmian lub dodatkowych informacji (02.10.2019 r.)
 • ogloszenie zmian lub dodatkowych informacji ted (07.10.2019 r.)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
ftp://ftp.zdw.home.pl/wzp4/ZDW-DN-4-271-87_18

 • siwz - cz. opisowa
 • zal. nr 1 siwz - opz
 • zal. nr 2 siwz - wzor oferty
 • zal. nr 2.1. siwz - wwer
 • zal. nr 2.2. siwz - informacje do odszyfrowania jedz
 • zal. nr 3 siwz - jedz
 • zal. nr 4 siwz - oswiadczenie w sprawie przynaleznosci do grupy
 • zal. nr 5 siwz - wykaz robot budowlanych
 • zal. nr 6 siwz - wykaz osob
 • zal. nr 7 siwz - wzor umowy
 • zal. nr 8 siwz - wzor gwarancji (zabezpieczenie)
Odpowiedzi, wyjaśnienia, zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1.
 • informacja - pismo z dnia 19.10.2018 r
2.
 • informacja o wniesieniu odwołania
 • odwołanie
 • informacja o umorzeniu postepowania odwolawczego
3.
 • pismo - zmiany treści siwz (23.11.2018 r.)
 • zal. nr 7 siwz - wzor umowy (zamienny - 23.11.2018 r
4. ftp://ftp.zdw.home.pl/wzp4/ZDW-DN-4-271-87_18
 • odpowiedzi zmiany siwz (03.12.2018 r.)
 • siwz - cz. opisowa zamienne strony 29 i 35 (03.12.2018 r.)
 • zal 2.1 siwz wwer zamienny (03.12.2018 r.)
5.
 • pismo - zmiana treści siwz (17.12.2018 r.)
 • siwz - cz. opisowa (zamienna strona 29 i 35 z dnia 17.12.2018 r.)
6.
 • pismo - zmiana treści siwz (31.01.2019 r.)
 • siwz - cz.opisowa (zamienne strony 29 i 35 z dnia 31.01.2019 r.)
7.
 • pismo - zmiana treści siwz (06.03.2019 r.)
 • siwz - cz. opisowa (zamienne strony 29 i 35 z dnia 06.03.2019 r.)
8.
 • pismo - zmiana treści siwz (03.04.2019 r.)
 • siwz - cz. opisowa (zamienna strona 29 i 35 siwz z dnia 03.04.2019 r.)
9.
 • pismo - zmiana treści siwz (07.05.2019 r.)
 • siwz - cz. opisowa (zamienna strona 29 i 35 z dnia 07.05.2019 r.)
10. ftp://ftp.zdw.home.pl/wzp4/ZDW-DN-4-271-87_18
 • pismo - odpowiedzi (cz. 2), zmiany siwz, zmiany terminów (05.06.2019 r.)(1)
 • zamienne str. nr 29, 31, 33 i 35 siwz - cz. opisowa (05.06.2019 r.)
 • zamienny wzór oferty – zał. nr 2 siwz ( 05.06.2019 r.)
 • zamienny wzór umowy – zał. nr 7 siwz (05.06.2019 r.)
11. ftp://ftp.zdw.home.pl/wzp4/ZDW-DN-4-271-87_18
 • pismo - odpowiedzi (cz. 3), zmiana siwz, zmiana terminow (07.06.2019 r.)
 • zamienne str. nr 29 i 35 siwz - cz. opisowa (07.06.2019 r.)
12. ftp://ftp.zdw.home.pl/wzp4/ZDW-DN-4-271-87_18
 • pismo - odpowiedzi (cz. 4), zmiana siwz, zmiana terminow (02.07.2019 r.)
 • zamienne str. 29 i 35 siwz - cz. opisowa (02.07.2019 r.)
13.
 • pisma - odpowiedzi (cz. 5) (04.07.2019 r)
14.
 • pismo - odpowiedzi (cz.6), zmiana terminów (22.07.2019 r.)
 • zamienne str. nr 29 i 35 siwz - cz. opisowa (22.07.2019 r.)
15.
 • pismo - odpowiedzi (cz. 7) (05.08.2019 r)
16.
 • pismo - zmiana treści siwz (07.08.2019 r.)
 • zamienne str. 29 i 35 siwz - cz. opisowa (07.08.2019 r.)
17.
 • pismo - zmiana treści siwz (20.08.2019 r.)
 • zamienne str. nr 29 i 35 siwz - cz. opisowa (20.08.2019 r.)
18.
 • pismo - zmiana treści siwz (02.09.2019 r.)
 • zamienne str. nr 29 i 35 siwz - cz. opisowa (02.09.2019 r.)
19.
 • pismo - zmiana treści siwz (18.09.2019 r.)
 • zamienne str. nr 29 i 35 siwz - cz. opisowa (18.09.2019 r.)
20. ftp://ftp.zdw.home.pl/wzp4/ZDW-DN-4-271-87_18
 • pismo - odpowiedzi (cz. 8), zmiana siwz, zmiana terminow (26.09.2019 r.)
 • zamienne str. nr 29 i 35 siwz - cz. opisowa (26.09.2019 r.)
21. ftp://ftp.zdw.home.pl/wzp4/ZDW-DN-4-271-87_18
 • pismo - odpowiedzi (cz. 9), zmiana terminów (02.10.2019 r.)
 • zamienne str. nr 29 i 35 siwz - cz. opisowa (02.10.2019 r.)
22.
 • pismo - odpowiedzi (cz. 10) (07.10.2019 r)
23.
 • pismo - odpowiedzi (cz.11) (08.10.2019 r.)
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
09.10.2019 r., godz. 10:30
przetarg87.18@zdw.krakow.pl
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
 • protokół z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie postępowania:
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Umowa:
Data zawarcia umowy: 25.11.2019 r.
Numer umowy: 185/2019/ZDW
strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o., Wysoka ul. Lipowa 5A, 52-200 Wrocław
Przedmiot umowy: Połączenie drogowego węzła autostradowego A-4 Bochnia z DK nr 94 - etap I
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW- Wydział Zamówień Publicznych

E. Grabowska