Data publikacji:
16.04.2019
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach
Jakubowice 75
32-123 Proszowice
tel/fax (012) 386-38-30
Przedmiot zamówienia:
Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – modernizacja odcinków DW 964 Gmina Drwinia
Numer postępowania / zamówienia:
RDWJ-271-1-5/19
Wadium:
Nie jest wymagane
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
 • ogloszenie o zamowieniu
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia 19 04 2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
 • siwz
 • zal nr 2 siwz oferta
 • zal nr 2 1 siwz kosztorys ofertowy
 • zal nr 3 siwz oswiadczenie
 • zal nr 4 siwz oswiadczenie
 • zal nr 5 siwz wykaz osob
 • zal nr 6 siwz umowa wzor
 • zal nr 7 siwz gwarancje wzor
 • zal nr 1 siwz opz
Odpowiedzi, wyjaśnienia, zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1.
 • zmiany siwz 19 04 2019
 • str nr 3 siwz zamienna 19.04.2019
 • zal nr 1 siwz opz zamienny 19 04 2019
 • zal nr 2 1 siwz kosztorys ofertowy zamienny 19 04 2019
2.
 • odpowiedz na pytanie 24 04 2019
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
30.04.2019r godz 10:30
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
 • protokol z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie postępowania:
 • zawiadomienie o wyborze oferty
Umowa:
Data zawarcia umowy 24.05.2019r
Numer umowy : 57/2019/ZDW
Strony umowy:
ZAMAWIAJACY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach 75, 32-100 Proszowice
WYKONAWCA : Oskar Niezabitowski PRODiM 31-752 Kraków ul. Blokowa 14
Oryginał umowy znajduje się w ZDW Kraków
Pełna treść umów do wglądu w ZDW Kraków


W. Kozerski