Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
14.06.2019
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a
33-100 Tarnów
tel. (014) 621-17-54, fax 621-17-24
Przedmiot zamówienia:
„Remont – umocnienie koryta rzeki pod mostem w m. Rozdziele, rzeka Libuszanka – DW 993, odc. 060 km 0+017”.
Numer postępowania / zamówienia:
RDWT-271-2-9/19
Wadium:
Nie dotyczy
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
24.06.2019 r., godz: 9:30
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Data zawarcia umowy 26.06.2019r
Numer umowy : 11/2019/RDWT
Strony umowy:
ZAMAWIAJACY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów
WYKONAWCA : Krzysztof Wrona prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Firma Handlowo-Transportowo-Usługowa "BUDOTRANS" Krzysztof Wrona” (adres: Rzepiennik Biskupi 84, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski),
Oryginał umowy znajduje się w ZDW Kraków
Pełna treść umów do wglądu w ZDW Kraków