Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
16.08.2019
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Remont korpusu drogowego DW 968 w m. Kamienica
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-55/19
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100)
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
09.09.2019 r., godz. 11:30
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
Data zawarcia umowy: 28.10.2019 r.
Numer umowy: 173/2019/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: Sołtys Józef Firma WEKALL, Usługi Transportowe i Ogólnobudowlane, Hydrotechniczne i Przebicia Pisarzowa 416, 34-654 Męcina
Przedmiot umowy: Remont korpusu drogowego DW 968 w m. Kamienica
Oryginał umowy znajduję się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu ZDW - Wydział Zamówień Publicznych