Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
28.08.2019
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Obwodnica Zatora, Podolsza w ciągu DW nr 781
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-60/19
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przetargowego.
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
06.09.2019 r. godz.10:30
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
DANE UMOWY:
umowa nr 193/2019/ZDW
data zawarcia: 02.12.2019
strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA:
MC INWEST Marcin Calik ul. Gen L. Okulickiego 59/113, 31-637 Kraków
przedmiot umowy:
Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Obwodnica Zatora, Podolsza w ciągu DW nr 781.
Oryginał umowy znajduje się w znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych