Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
16.09.2019
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Rozbudowa mostu w ciągu DW 781 odc. 140 km 1+036 na rz. Wiśle w m. Jankowice wraz z dojazdami – opracowanie projektów budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji oraz pełnienie nadzoru autorskiego
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-67/19
Wadium:
Nie dotyczy
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
25.09.2019 r. o godz. 09:30
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
Data zawarcia umowy: 05.11.2019r.
Numer umowy: 177/2019/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: BMD Projekt Piotr Nowak ul. Jana Kilińskiego 70,33-300 Nowy Sącz
Przedmiot umowy: Rozbudowa mostu w ciągu DW 781 odc. 140 km 1+036 na rz. Wiśle w m. Jankowice wraz z dojazdami – opracowanie projektów budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji oraz pełnienie nadzoru autorskiego.


Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych