Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
17.09.2019
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
ul. Kilińskiego 70
33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443-58-60, fax 444-20-54
Przedmiot zamówienia:
Nazwa zamówienia przed zmianą: „Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – DW 969 na odcinku Łącko - Czerniec z zastosowaniem nawierzchni redukującej hałas” NAZWA ZAMÓWIENIA PO ZMIANIE BRZMI : „Wykonanie nakładki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969 na odcinku Łącko - Czerniec”
Numer postępowania / zamówienia:
RDWNS-271-1-5/19
Wadium:
5 000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych)
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
03.10.2019 r. godz. 09:30
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
NUMER UMOWY: 24/2019/RDWNS
DATA ZAWARCIA UMOWY: 23 października 2019 r.
PRZEDMIOT UMOWY: „Wykonanie nakładki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969 na odcinku Łącko - Czerniec”
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70
WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka Akcyjna ul. Jagodowa 55, 33-300 Nowy Sącz
Oryginał umowy znajduje się w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.
Pełna treść umowy do wglądu w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.