Data publikacji:
30.09.2019
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a
33-100 Tarnów
tel. (014) 621-17-54, fax 621-17-24
Przedmiot zamówienia:
Naprawa przepustu m. Ciężkowice DW 977 odc. 140 km 2+950
Numer postępowania / zamówienia:
RDWT-271-2-29/19
Wadium:
Nie dotyczy
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
  • ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
  • warunki uczestnictwa
  • zał. nr 1 do wu sst
  • zał. nr 2 do wu formularz ofertowy
  • zał. nr 3 do wu wzór umowy
  • zał. nr 4 do wu oświadczenie
  • zał. nr 2.1. do wu kosztorys ofertowy
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
8.10.2019 r., godz. 9:30
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
  • protokół z otwarcia
Rozstrzygnięcie postępowania:
  • protokół z rozstrzygnięcia
Umowa:
Numer umowy : 23/2019/RDWT

Data zawarcia umowy : 17.10.2019 r.

PRZEDMIOT UMOWY: Naprawa przepustu m. Ciężkowice DW 977 odc. 140 km 2+950.

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów
WYKONAWCA :Mirosław Oleś prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „SPYKOPOL” Mirosław Oleś, adres: Zborowice 197, 33-190 Ciężkowice

Oryginały umowy znajdują się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków


Mateusz Sabat