Data publikacji:
09.10.2019
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach
Jakubowice 75
32-123 Proszowice
tel/fax (012) 386-38-30
Przedmiot zamówienia:
Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - modernizacja DW 791 w m. Rodaki z podziałem na części
Numer postępowania / zamówienia:
RDWJ-271-1-11/19
Wadium:
nie jest wymagane
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
 • ogloszenie o zamowieniu
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
 • siwz
 • zal nr 1 siwz opz
 • zal nr 2 1 oferta cz 1
 • zal nr 2 1 1 kosztorys ofertowy cz 1
 • zal nr 2 2 oferta cz 2
 • zal nr 2 2 1 kosztorys ofertowy cz 2
 • zal nr 3 oferta oswiadczenie
 • zal nr 4 siwz oswiadczenie
 • zal nr 5 siwz wykaz osob
 • zal nr 6 siwz umowa
 • zal nr 7 siwz zabezp wzór
Odpowiedzi, wyjaśnienia, zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1.
 • zmiana siwz 11 10 2019
 • str nr 3 i 4 siwz zamiene 11 10 2019
 • zal nr 2 1 opz przedmiar zamienny 11 10 2019
 • zal nr 2 2 opz przedmiar zamienny 11 10 2019
 • zal nr 2 1 1 kosztorys ofertowy cz 1 zamienny 11 10 2019
 • zal nr 2 2 1 kosztorys ofertowy cz 2 zamienny 11 10 2019
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
24.10.2019r godz 09:30
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
 • protokol z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie postępowania:
 • zawiadomienie o wyborze oferty
W. Kozerski