Data publikacji:
10.10.2019
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a
33-100 Tarnów
tel. (014) 621-17-54, fax 621-17-24
Przedmiot zamówienia:
„Wykonanie przeglądu dwóch stacji pompowni wód deszczowych EPS P40 i EPS P50 w miejscowości Isep”.
Numer postępowania / zamówienia:
RDWT-271-2-34/19
Wadium:
Nie dotyczy
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
  • ogłoszenie
  • załącznik nr 1 oferta
  • załącznik nr 2 oświadczenie o jawności
  • załącznik nr 3 wzór umowy
  • załącznik nr 4 eps p40
  • załącznik nr 5 eps p50
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
  • warunki uczestnictwa
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
17.10.2019 r., godz: 9: 30

Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
  • protokół z otwarcia
Rozstrzygnięcie postępowania:
  • protokół z rozstrzygnięcia
Mateusz Sabat