Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
10.10.2019
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Wymiana czujników w stacjach meteo – z podziałem na części: Część 1 – Wymiana czujników drogowych Część 2 – Wymiana czujników wilgotności i temperatury
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-74/19
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości:
• Część 1 – 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)
• Część 2 – 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100)
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Odpowiedzi, wyjaśnienia, zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
25.10.2019r. godz. 09:30
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
I. Numer umowy : 178/2019/ZDW
Data zawarcia umowy : 08.11.2019r.

PRZEDMIOT UMOWY: Wymiana czujników w stacjach meteo – z podziałem na części: Część 1 – Wymiana czujników drogowych

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Konsorcjum firm: Lider: ELDREAM Mariusz Podoba ul. Bukowska 70, 32-050 Skawina, Partner: ELDREAM Agnieszka Podoba ul. Bukowska 70, 32-050 Skawina

II. Numer umowy : 179/2019/ZDW
Data zawarcia umowy : 08.11.2019r.

PRZEDMIOT UMOWY: Wymiana czujników w stacjach meteo – z podziałem na części: Część 2 - Wymiana czujników wilgotności i temperatury

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Konsorcjum firm: Lider: ELDREAM Mariusz Podoba ul. Bukowska 70, 32-050 Skawina, Partner: ELDREAM Agnieszka Podoba ul. Bukowska 70, 32-050 Skawina

Oryginały umów znajdują się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umów do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.