Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
22.10.2019
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie w okresie od stycznia 2020 r. do grudnia 2021 r.
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-78/19
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100).
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
07.11.2019 r. godzina 09:30
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
DANE UMOWY:
umowa nr 192/2019/ZDW
data zawarcia: 02.12.2019 r.

strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA:TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków

przedmiot umowy: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie w okresie od stycznia 2020 r. do grudnia 2021 r.

Oryginał umowy znajduje się w znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych