Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
31.10.2019
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „OBWODNICA SKAWINY – ETAP II na odcinku od DK nr 44 do DW nr 953” – z podziałem na części: Część I: Nadzór w zakresie robót drogowych wraz z koordynacją inwestycji Część II: Nadzór w zakresie robót branżowych
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-80/19
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przetargowego
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Odpowiedzi, wyjaśnienia, zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
08.11.2019r. godz. 10:30
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Rozstrzygnięcie postępowania: