Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
31.10.2019
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a
33-100 Tarnów
tel. (014) 621-17-54, fax 621-17-24
Przedmiot zamówienia:
„Remont dojazdów do Miejsca Obsługi Rowerzystów i drogi dla rowerów w trzech lokalizacjach”
Numer postępowania / zamówienia:
RDWT-271-2-37/19
Wadium:
Nie dotyczy
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
8.11.2019 r., godz: 9:30.
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Numer umowy : 36/2019/RDWT
Data zawarcia umowy : 14.11.2019 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Remont dojazdów do Miejsca Obsługi Rowerzystów i drogi dla rowerów w trzech lokalizacjach”.

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów
WYKONAWCA : Mariusz Biedroński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Kompleksowe Utrzymanie Dróg Mariusz Biedroński, (adres: ul. św. Floriana 8 B, 33-210 Olesno)
Oryginały umowy znajdują się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków