Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
08.11.2019
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
ul. Kilińskiego 70
33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443-58-60, fax 444-20-54
Przedmiot zamówienia:
„Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu i Obwodów Drogowych z podziałem na zadania”
Numer postępowania / zamówienia:
RDWNS-271-2-18/19
Wadium:
nie dotyczy
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Odpowiedzi, wyjaśnienia, zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
18.11.2019 r. godz. 10:00
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
NUMER UMOWY: 33/2019/RDWNS
DATA ZAWARCIA UMOWY: 10 grudnia 2019 r.
PRZEDMIOT UMOWY: „Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu i Obwodów Drogowych z podziałem na zadania”
Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70.
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70
WYKONAWCA: Telbeskid Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 33-300 Nowy Sącz, ul. Nowy Świat 2

NUMER UMOWY: 34/2019/RDWNS
DATA ZAWARCIA UMOWY: 10 grudnia 2019 r.
PRZEDMIOT UMOWY: „Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu i Obwodów Drogowych z podziałem na zadania”
Zadanie nr 2 – Obwód Drogowy w Starym Sączu, 33-340 Stary Sącz, ul. Źródlana 24.
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70
WYKONAWCA: Telbeskid Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 33-300 Nowy Sącz, ul. Nowy Świat 2

NUMER UMOWY: 35/2019/RDWNS
DATA ZAWARCIA UMOWY: 10 grudnia 2019 r.
PRZEDMIOT UMOWY: „Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu i Obwodów Drogowych z podziałem na zadania”
Zadanie nr 4 – Posterunek Piwniczna, 33-350 Piwniczna, ul. Kościuszki 1.
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70
WYKONAWCA: Telbeskid Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 33-300 Nowy Sącz, ul. Nowy Świat 2

Oryginały umów znajdują się w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.
Pełna treść umów do wglądu w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.