Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
25.02.2020
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD dla ZDW w Krakowie – z podziałem na części: Część nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Część nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach, Część nr 3 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach, Część nr 4 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, Część nr 5 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-9/20
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości:
• Część 1 – 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)
• Część 2 – 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)
• Część 3 – 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)
• Część 4 – 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)
• Część 5 – 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
10.03.2020 r. godzina 11:30
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
1. Numer umowy: 5/2020/RDWK
Data zawarcia umowy: 07.04.2020r.
PRZEDMIOT UMOWY: Dostawa pionowych znaków drogowych i
urządzeń BRD dla ZDW w Krakowie – z podziałem na części: Część nr 1
– Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg
Wojewódzkich w Krakowie z/s w Zabierzowie ul. Spokojna 1A, 32-080
Zabierzów
WYKONAWCA : Centrum Techniki Drogowej INBUD Sp. z o.o.
ul. Dobrego Pasterza 116, 31-416 Kraków

2. Numer umowy: 4/2020/RDWJ
Data zawarcia umowy: 06.04.2020r.
PRZEDMIOT UMOWY: Dostawa pionowych znaków drogowych i
urządzeń BRD dla ZDW w Krakowie – z podziałem na części: Część nr 2
– Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg
Wojewódzkich w Jakubowicach Jakubowice 75, 32-100 Proszowice
WYKONAWCA: Centrum Techniki Drogowej INBUD Sp. z o.o.
ul. Dobrego Pasterza 116, 31-416 Kraków

3. Numer umowy: 4/2020/RDWM
Data zawarcia umowy: 03.04.2020r.
PRZEDMIOT UMOWY: Dostawa pionowych znaków drogowych i
urządzeń BRD dla ZDW w Krakowie – z podziałem na części: Część nr 3
– Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg
Wojewódzkich w Myślenicach ul. Drogowców 2, 32-400 Myślenice
WYKONAWCA: Centrum Techniki Drogowej INBUD Sp. z o.o.
ul. Dobrego Pasterza 116, 31-416 Kraków

4. Numer umowy: 6/2020/RDWNS
Data zawarcia umowy: 06.04.2020r.
PRZEDMIOT UMOWY: Dostawa pionowych znaków drogowych i
urządzeń BRD dla ZDW w Krakowie – z podziałem na części: Część nr 4
– Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg
Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70, 33-300 Nowy Sącz
WYKONAWCA: WIMED Sp. z o.o. ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów

5. Numer umowy: 4/2020/RDWT
Data zawarcia umowy: 06.04.2020r.
PRZEDMIOT UMOWY: Dostawa pionowych znaków drogowych i
urządzeń BRD dla ZDW w Krakowie – z podziałem na części: Część nr 5
– Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg
Wojewódzkich w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów
WYKONAWCA: WIMED Sp. z o.o. ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów

Oryginały umów znajdują się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umów do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.