Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
02.04.2020
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie
ul. Spokojna 1A
32-080 Zabierzów
tel. (012) 285-51-26, fax 285-51-98
Przedmiot zamówienia:
1. Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie RDW w Krakowie z/s w Zabierzowie – z podziałem na zadania. a) Zadanie nr 1 - Bieżące utrzymanie tras rowerowych i Miejsc Obsługi Rowerzystów b) Zadanie nr 2 - Wynajem i pełna obsługa przenośnych toalet sanitarnych
Numer postępowania / zamówienia:
RDWK-271-1-2/20
Wadium:
Nie dotyczy
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Odpowiedzi, wyjaśnienia, zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
14.04.2020r.
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
Umowa na Zadanie nr 1.nr umowy : 7/2020/RDWK z dn: 06.05.2020r.
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich W Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Zabierzowie ul.Spokojna 1 A, 32-080 Zabierzów
Wykonawca : Kacper Puchała MA-KA Gromiec ul.Kolonia 34 ,32-590 Libiąż
Przedmiot Umowy :Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie RDW w Krakowie z/s w Zabierzowie – z podziałem na zadania.
a) Zadanie nr 1 - Bieżące utrzymanie tras rowerowych i Miejsc Obsługi Rowerzystów
Zadanie nr 2; Umowa nr 6/2020/ RDWK z dn:30.04.2020.
Zamawiający; Zarząd Dróg Wojewódzk8ich w Krakowie z/s w Zabierzowie ul.Spokojna 1 A ,32-080 Zabierzów
Wykonawca : WC SERWIS Sp z o.o. SP.k. ul.Szybowa 2 ,41-808 Zabrze.
Przedmiot umowy:Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie RDW w Krakowie z/s w Zabierzowie – z
b) Zadanie nr 2 - Wynajem i pełna obsługa przenośnych toalet sanitarnych
Oryginały umów znajdują się w siedzibie Zamawiającego adres j/w