Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
21.05.2020
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu DW 781 w m. Chrzanów ul. Szpitalna – wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji oraz pełnienie nadzoru autorskiego
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-35/20
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przetargowego
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Odpowiedzi, wyjaśnienia, zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
29.05.2020 r. godzina 09:30Do wyboru przez Wykonawcę:
1) tryb podstawowy komunikacji określony w SIWZ (oparty na zasadzie pisemności postępowania, w tym formie pisemnej składanych ofert)
2) alternatywnie – fakultatywny tryb komunikacji (za pomocą środków komunikacji elektronicznej):
- składanie ofert – systemy miniPortal i ePUAP
- pozostała korespondencja – poczta e-mail: b.jasko@zdw.krakow.pl
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
DANE UMOWY:
umowa nr 87/2020/ZDW
data zawarcia: 10.06.2020 r.
strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA:
DYNNIQ Poland Sp. z o.o. ul. Ekranowa 6, 32-085 Modlniczka
przedmiot umowy:
Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu DW 781 w m. Chrzanów ul. Szpitalna – wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych