Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Zamknięcie DW 949 na odcinku Łęki - Zasole w związku z remontem mosty na rzece Soła.

kliknij aby zobaczyć szczegóły

 

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Znaleziono wyników: 66
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
46 RDWT-271-2-29/19 Naprawa przepustu m. Ciężkowice DW 977 odc. 140 km 2+950 roboty budowlane
47 ZDW-DN-4-271-71/19 Wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków Zarządu... usługi
48 RDWT-271-2-28/19 „Wykonanie przeglądu dwóch stacji pompowni wód deszczowych EPS P40 i... dostawy
49 RDWJ-271-1-10/19 Roboty naprawcze na obiektach mostowych będących w zarządzaniu... roboty budowlane
50 ZDW-DN-4-271-63/19 Opracowanie studium lokalizacyjno-funkcjonalno-ruchowego rozwoju... usługi
51 ZDW-DN-4-271-70/19 Budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej nr... usługi
52 ZDW-DN-4-271-67/19 Rozbudowa mostu w ciągu DW 781 odc. 140 km 1+036 na rz. Wiśle w m... usługi
53 RDWT-271-2-25/19 „Naprawa nawierzchni dojazdów do mostu w m. Faściszowa DW 980 odc... roboty budowlane
54 ZDW-DN-4-271-65/19 Remont ogrodzenia ZDW w Krakowie ul. Głowackiego 56 roboty budowlane
55 ZDW-DN-4-271-64/19 Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 975 w m. Bartkowa Posadowa. roboty budowlane
56 ZDW-DN-4-271-51/19 ZACHODNIA OBWODNICA ZIELONEK – zaprojektowanie i wykonanie robót (w... roboty budowlane
57 ZDW-DN-4-271-60/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Obwodnica Zatora, Podolsza w... usługi
58 ZDW-DN-4-271-58/19 Rozbudowa / przebudowa drogi wojewódzkiej nr 964 na terenie gminy... usługi
59 RDWT-271-2-22/19 Przebudowa przepustu 2 fi 100 cm w m. Dominikowice DW 993 odc. 030... usługi
60 RDWT-271-2-21/19 „Roboty utrzymaniowe mostu w m. Żabno w ciągu DW 975, odc. 030 km... roboty budowlane
Strona 4 z 5