Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 4249
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-1-62/19 Archiwizacja dokumentów do archiwum zakładowego ZDW w Krakowie wraz... usługi
2 RDWNS-271-2-14/19 „Naprawa zabezpieczenia nasypu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej... roboty budowlane
3 RDWNS-271-2-13/19 „Wykonanie, dostawa oraz montaż mebli biurowych do nowej siedziby... dostawy
4 RDWNS-271-2-12/19 „Udrożnienie, naprawa i umocnienie wylotu kanalizacji w ciągu DW 981... roboty budowlane
5 ZDW-DN-4-271-1-64/19 Remont ogrodzenia w Czarnym Dunajcu ul. Kolejowa 30G roboty budowlane
6 RDWM-271-2-13/19 Wykonanie kanalizacji deszczowej metoda przewiertu w ciągu DW 957 w... roboty budowlane
7 ZDW-DN-4-271-69/19 Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 791 z ul. Kościelną w... usługi
8 RDWK-271-2-17/19 Roboty naprawcze na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW... roboty budowlane
9 RDWJ-271/2-4/19 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach wojewódzkich dostawy
10 ZDW-DN-4-271-66/19 Opracowanie wielowariantowej koncepcji zadania pn. „System ochrony... usługi
11 RDWK-271-1-5/19 „Roboty naprawcze na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW... roboty budowlane
12 ZDW-DN-4-271-1-57/19 Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej dla zadań... usługi
13 ZDW-DN-4-271-52/19 Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 975 w m. Bartkowa Posadowa. roboty budowlane
14 ZDW-DN-4-271-1-56/19 Wykonanie opinii geotechnicznej oraz dokumentacji badań podłoża... usługi
15 ZDW-DN-4-271-57/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 957 Krowiarki –... usługi
Strona 1 z 284