Data publikacji:
27.07.2009
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
"Dostawa samochodu do utrzymania dróg wraz z osprzętem"
Numer postępowania / zamówienia:
ZP 1VII/09
Wadium:
25 000,00 PLN
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
 • ogloszenie o zamowieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
 • Informacja dotyczaca siwz
 • zal nr 5 SIWZ wzor umowy
 • zal nr 1 Opis Przedmiotu Zamowienia(1)
 • SIWZ(1)
 • inf o dacie zamieszczenia siwz
 • zal nr 2 SIWZ wzor oferty(1)
 • zal nr 3 SIWZ oswiadczenie
 • zal nr 4 SIWZ Wykaz dostaw
 • zal nr 2 1 Wycena(1)
Odpowiedzi, wyjaśnienia, zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1.
 • Pismo z dnia 11 08 2009
 • zalacznik nr 1 SIWZ OPZ zamienne strony 2 i 3
Rozstrzygnięcie postępowania:
 • informacja o wyborze oferty
Umowa:
Data zawarcia umowy: 09.09.2009 r.
Numer umowy: 104/2009/ZDW
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: Schmidt Polska Sp. z o.o.
ul. Skrajna 80 A, 25-650 Kielce
Przedmiot umowy: Dostawa samochodu do utrzymania dróg wraz z osprzętem
Oryginał umowy znajduje się w ZDW- Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamóień Publicznych

E. Grabowska