Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Droga wojewódzka nr 968 na odcinku  060 km 10+200 (m. Lubomierz)  - odc. 070 km 3+200 most (m. Kamienica) przywrócona przejezdność dla pojazdów do 15 ton. 

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
11.04.2017
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 1 – Wiślana Trasa Rowerowa (WTR) - odc. III cz.1 (od ujścia Podłężanki do m. Drwinia (Niepołomice).
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-25/17
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 180 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
05.06.2017 r. godzina 10:30
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
Data zawarcia umowy: 01.08.2017r.
Numer umowy: 128/2017/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica
Przedmiot umowy: Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 1 – Wiślana Trasa Rowerowa (WTR) - odc. III, cz.1 (od ujścia Podłężanki do m. Drwinia (Niepołomice).
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych