Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
22.03.2019
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zabezpieczenia osuwisk przy drogach wojewódzkich – z podziałem na części
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-14/19
Wadium:
nie dotyczy
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
01.04.2019 r., godz. 10:30
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
CZĘŚĆ I
Data zawarcia umowy: 15.04.2019 r.
Numer umowy: 35/2019/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Geologiczne S.A., al. Kijowska 16a, 30-079 Kraków
Przedmiot umowy: Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zabezpieczenia osuwisk przy drogach wojewódzkich – z podziałem na części: Część 1.

CZĘŚĆ II
Data zawarcia umowy: 15.04.2019 r.
Numer umowy: 36/2019/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Geologiczne S.A., al. Kijowska 16a, 30-079 Kraków
Przedmiot umowy: Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zabezpieczenia osuwisk przy drogach wojewódzkich – z podziałem na części: Część 2

CZĘŚĆ III
Data zawarcia umowy: 15.04.2019 r.
Numer umowy: 37/2019/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Geologiczne S.A., al. Kijowska 16a, 30-079 Kraków
Przedmiot umowy: Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zabezpieczenia osuwisk przy drogach wojewódzkich – z podziałem na części: Część 3

Oryginały umów znajdują się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umów do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych