Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
21.05.2019
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach
ul. Drogowców 2
32-400 Myślenice
tel. (012) 272-17-88, fax 274-14-16
Przedmiot zamówienia:
Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – Modernizacja DW 953 Skawina – Kalwaria Zebrzydowska.
Numer postępowania / zamówienia:
RDWM-271-1-1/19
Wadium:
20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100)
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Odpowiedzi, wyjaśnienia, zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
05.06.2019 r. godz. 09:30
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
Numer umowy: 81/2019/ZDW
Data zawarcia umowy: 19.06.2019 r.
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków.
WYKONAWCA:
Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowo – Mostowe „DROGBUD” Franciszek Fryc
ul. Zamkowa 3, 34-116 Spytkowice.
Przedmiot umowy:
„Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – Modernizacja DW 953 Skawina – Kalwaria Zebrzydowska":
Oryginał umowy znajduje się w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków – Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków – Wydział Zamówień Publicznych
oraz w ZDW – RDW w Myślenicach.