Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Data publikacji:
25.06.2019
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach
ul. Drogowców 2
32-400 Myślenice
tel. (012) 272-17-88, fax 274-14-16
Przedmiot zamówienia:
Remont nawierzchni DW 953 Rzozów - Gołuchowice.
Numer postępowania / zamówienia:
RDWM-271-1-2/19
Wadium:
6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy 00/100)
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
12.07.2019 r. godz. 09:30
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
Numer umowy: 10/2019/RDWM
Data zawarcia umowy: 29.07.2019 r.
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach,
ul. Drogowców 2, 32-400 Myślenice.
WYKONAWCA:
EUROVIA Polska SA Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce.
Przedmiot umowy:
„Remont nawierzchni DW 953 Rzozów - Gołuchowice".
Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW w Myślenicach.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW – RDW w Myślenicach.