Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
16.07.2019
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Opracowanie wielowariantowych koncepcji przebudowy skrzyżowań – z podziałem na części: Część nr 1. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 791 z drogą powiatową nr 1043 K oraz drogą gminną nr G101109 K w Myślachowicach Część nr 2. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 965 z drogą powiatową nr 2006K w Proszówkach
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-45/19
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przetargowego
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Odpowiedzi, wyjaśnienia, zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
25.07.2019r., godz. 09:30
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
Część nr 1
DANE UMOWY:
umowa nr 125/2019/ZDW
data zawarcia: 20.08.2019 r.
strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA:
Konsorcjum firm: Biuro Konsultingowo – Doradcze EUROEKSPERT Jacek Seweryński ul. Prusa 10, 42-584 Wymysłów – Lider, Biuro Inżynierskie TRAKT Grzegorz Lewowski Sędzisław 50, 58-410 Sędzisław – Partner
przedmiot umowy:
Opracowanie wielowariantowych koncepcji przebudowy skrzyżowań – z podziałem na części:
Część nr 1. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 791 z drogą powiatową nr 1043 K oraz drogą gminną nr G101109 K w Myślachowicach
Oryginał umowy znajduje się w znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

Część nr 2
DANE UMOWY:
umowa nr 126/2019/ZDW
data zawarcia: 20.08.2019 r.
strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA:
Konsorcjum firm: Biuro Konsultingowo – Doradcze EUROEKSPERT Jacek Seweryński ul. Prusa 10, 42-584 Wymysłów – Lider, Biuro Inżynierskie TRAKT Grzegorz Lewowski Sędzisław 50, 58-410 Sędzisław – Partner
przedmiot umowy:
Opracowanie wielowariantowych koncepcji przebudowy skrzyżowań – z podziałem na części:
Część nr 2. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 965 z drogą powiatową nr 2006K w Proszówkach
Oryginał umowy znajduje się w znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych