Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
23.07.2019
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach
Jakubowice 75
32-123 Proszowice
tel/fax (012) 386-38-30
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie aktualizacji oceny stanu technicznego dla obiektu inżynierskiego zlokalizowanego w miejscowości Nowe Brzesko w ciągu Drogi Wojewódzkiej nr 775 odc. 140 km 1+070 (28+584)
Numer postępowania / zamówienia:
RDWJ-271/2-3/19
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Data zawarcia umowy 18.07.2019r
Numer umowy : 8/2019/RDWJ
Strony umowy:
ZAMAWIAJACY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach 75, 32-100 Proszowice
WYKONAWCA : Rogowski Roman Firma Usług Projektowych ul. Jodłowa 34 43-430 Skoczów
Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW Jakubowice
Pełna treść umów do wglądu w ZDW - RDW Jakubowice