Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
16.08.2019
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie
ul. Spokojna 1A
32-080 Zabierzów
tel. (012) 285-51-26, fax 285-51-98
Przedmiot zamówienia:
Bieżąca konserwacja nawierzchni chodnika w m.Targanice DW 781
Numer postępowania / zamówienia:
RDWK-271-2-16/19
Wadium:
Nie dotyczy
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
21.08.2019.
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
Umowa nr : 18/2019/RDWK z dn :28.08.2019 r
Strony umowy : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Zabierzowie ul.Spokojna 1 A,32-080 Zabierzów - Zamawiający
Konrad Odrzywołek F.H.U.P. DROG-BIT 32-067 Tenczynek ul.Klonowa 14 -Wykonawca
Przedmiot umowy : Bieżąca konserwacja nawierzchni chodnika w m.Targanice DW 781.
Oryginal umowy znajduje się w siedzibie Zamawiającego adres j/w/