Data publikacji:
20.08.2019
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w m. Czułówek Etap I – odc. 070 od km 0+159,00 do km 0+409,00
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-49/19
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
 • ogloszenie o zamowieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
ftp://ftp.zdw.home.pl/wzp4/ZDW-DN-4-271-49_19

 • siwz - cz. opisowa
 • zal nr 1 siwz - opz
 • zal nr 2 siwz - wzor oferty
 • zal nr 2.1 siwz - wwer
 • zal nr 3 siwz - oswiadczenie wstepne
 • zal nr 4 siwz - oswiadczenie w sprawie przynaleznosci do grupy kapitalowej
 • zal nr 5 siwz - wykaz robot budowlanych
 • zal nr 6 siwz - wykaz osob
 • zal nr 7 siwz - wzor umowy
 • zal nr 8 siwz - wzor gwarancji (zabezpieczenie)
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
05.09.2019 r., godz. 09:30
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
 • protokol z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie postępowania:
 • zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Umowa:
Data zawarcia umowy: 25.09.2019 r.
Numer umowy: 146/2019/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane GACZOREK Sp. z o.o., ul. Podłącze 2, 30-218 Kraków
Przedmiot umowy: Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w m. Czułówek Etap I – odc. 070 od km 0+159,00 do km 0+409,00
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

E. Grabowska