Data publikacji:
21.08.2019
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 957 Krowiarki – Nowy Targ
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-57/19
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przetargowego.
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
  • ogloszenie o zamowieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
ftp://ftp.zdw.home.pl/wzp3/57_19

  • siwz - cz. opisowa
  • zal nr 1 siwz - opz
  • zal nr 2 siwz - wzor oferty
  • zal nr 3 siwz - oswiadczenie wstepne
  • zal nr 4 siwz - oswiadczenie w sprawie przynaleznosci do grupy
  • zal nr 5 siwz - wykaz osob
  • zal nr 6 siwz -wzor umowy
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
29.08.2019 r. godz.09:30
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
  • protokol z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie postępowania:
  • zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Umowa:
DANE UMOWY:
umowa nr 151/2019/ZDW
data zawarcia: 30.09.2019
strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA:
MC INWEST Marcin Calik ul. Gen L. Okulickiego 59/113, 31-637 Kraków
przedmiot umowy:
Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 957 Krowiarki - Nowy
Targ
Oryginał umowy znajduje się w znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych


B. Jaśko