Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 2197
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
136 ZDW-DN-4-271-1-61/19 Wykonania tabliczek informacyjnych na Małopolskie Trasy Rowerowe. usługi
137 RDWT-271-2-30/19 „Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej do stosowania na zimno dla... dostawy
138 ZDW-DN-4-271-1-63/19 Wykonanie analizy hydrauliczno-hydrologicznej wpływu projektowanej... usługi
139 ZDW-DN-4-271-1-62/19 Archiwizacja dokumentów do archiwum zakładowego ZDW w Krakowie wraz... usługi
140 ZDW-DN-4-271-1-66/19 Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa DW Nr... usługi
141 RDWT-271-2-29/19 Naprawa przepustu m. Ciężkowice DW 977 odc. 140 km 2+950 roboty budowlane
142 RDWNS-271-2-14/19 „Naprawa zabezpieczenia nasypu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej... roboty budowlane
143 RDWNS-271-2-13/19 „Wykonanie, dostawa oraz montaż mebli biurowych do nowej siedziby... dostawy
144 RDWNS-271-2-12/19 „Udrożnienie, naprawa i umocnienie wylotu kanalizacji w ciągu DW 981... roboty budowlane
145 ZDW-DN-4-271-1-58/19 Dostawa lekkiej konstrukcji stalowej (garaż + 4 stanowiska... dostawy
146 RDWT-271-2-28/19 „Wykonanie przeglądu dwóch stacji pompowni wód deszczowych EPS P40 i... dostawy
147 ZDW-DN-4-271-1-64/19 Remont ogrodzenia w Czarnym Dunajcu ul. Kolejowa 30G roboty budowlane
148 RDWM-271-2-13/19 Wykonanie kanalizacji deszczowej metoda przewiertu w ciągu DW 957 w... roboty budowlane
149 ZDW-DN-4-271-1-60/19 Zakup sprzętu komputerowego dostawy
150 RDWNS-271-1-6/19 „Zmiana organizacji ruchu na obiekcie mostowym w/c DW 969, w m... roboty budowlane
Strona 10 z 147