Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 1816
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-53/20 Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zabezpieczenia... usługi
2 ZDW-DN-4-271-56/20 Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową DW nr 977 odc. 020 km 0+870... usługi
3 ZDW-DN-4-271-52/20 Rozbudowa / przebudowa drogi wojewódzkiej nr 781 z elementami... usługi
4 RDWK-271-1-5/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - modernizacja DW 781... roboty budowlane
5 ZDW-DN-4-271-49/20 Dostawa, montaż i konfiguracja sprzętu serwerowego dostawy
6 RDWM-271-1-3/20 Remont chodnika w ciągu DW 964 w m. Wiśniowa. roboty budowlane
7 ZDW-DN-4-271-48/20 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji... usługi
8 ZDW-DN-4-271-46/20 Stabilizacja osuwiska celem zabezpieczenia DW 773 odc. 060 km 0+140... usługi
9 RDWNS-271-1-14/20 Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich z podziałem na części... roboty budowlane
10 RDWNS-271-1-13/20 Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich z podziałem na części... roboty budowlane
11 RDWNS-271-1-12/20 Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich z podziałem na części... roboty budowlane
12 ZDW-DN-4-271-47/20 Wykonanie studium wykonalności dla zadania pn. „Zabezpieczenie... usługi
13 ZDW-DN-4-271-50/20 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „Rozbudowa DW 966 Muchówka –... usługi
14 ZDW-DN-4-271-40/20 Konserwacja nawierzchni bitumicznych polegająca na uszorstnieniu... roboty budowlane
15 ZDW-DN-4-271-44/20 Uzyskanie pozwoleń w zakresie usług wodnych – z podziałem na części usługi
Strona 1 z 122