Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
20.08.2019
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a
33-100 Tarnów
tel. (014) 621-17-54, fax 621-17-24
Przedmiot zamówienia:
„Przebudowa przepustu w m. Zagórzany DW 979 odc. 010 km 4+817”
Numer postępowania / zamówienia:
RDWT-271-1-7/19
Wadium:
Nie dotyczy
Odpowiedzi, wyjaśnienia, zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
9.09.2019 r., godz: 9:30
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
Numer umowy : 157/2019/ZDW
Data zawarcia umów : 3.10.2019r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Przebudowa przepustu w m. Zagórzany DW 979 odc. 010 km 4+817”
ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów
WYKONAWCA : Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe "GODROM" sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach (adres: ul. Zakole 9, 38-300 Gorlice)

Oryginały umowy znajdują się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków