Data publikacji:
19.09.2019
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 791 z ul. Kościelną w Trzebini wraz z budową sygnalizacji świetlnej – wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji oraz pełnienie nadzoru autorskiego
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-69/19
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przetargowego
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
 • ogloszenie o zamowieniu
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia (24.09.2019 r.)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
ftp://ftp.zdw.home.pl/wzp4/ZDW-DN-4-271-69_19

 • siwz - cz. opisowa
 • zal nr 1 siwz - opz
 • zal nr 2 siwz - wzor oferty
 • zal nr 2.1. siwz - wycena
 • zal nr 3 siwz - oswiadczenie wstepne
 • zal nr 4 siwz - oswiadczenie w sprawie przynaleznosci do grupy kapitalowej
 • zal nr 5 siwz - wykaz usług
 • zal nr 6 siwz - wykaz osob
 • zal nr 7 siwz - wzór umowy
Odpowiedzi, wyjaśnienia, zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1. ftp://ftp.zdw.home.pl/wzp4/ZDW-DN-4-271-69_19
 • pismo - odpowiedzi, zmiany terminow (24.09.2019 r.)
 • siwz - cz. opisowa - zamienna strona 23 (24.09.2019 r.)
2.
 • pismo - odpowiedzi (cz.2) (26.09.2019 r.)
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
30.09.2019 r., godz. 09:30
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
 • protokół z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie postępowania:
 • zawiadomienie - unieważnienie postępowania
E. Grabowska