Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
14.04.2022
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
tryb podstawowy – wariant 1
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Dostawa rur stalowych ocynkowanych dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – z podziałem na części
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-16/22
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Ogłoszenie / Zaproszenie:
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
22.04.2022 r. godz. 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) system miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b7164fb3-d369-489c-8d96-c798528da616
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie16.22@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
Umowa:
Część nr 1
Numer umowy: 115/2022/ZDW
Data zawarcia umowy: 29.04.2022 r.

PRZEDMIOT UMOWY: Dostawa rur stalowych ocynkowanych dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie –
z podziałem na części: Część nr 1 - RDW Kraków

ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: Małgorzata Lemiowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. GOMAR - STAL ul. Krzyżanowicka 44B, 32-700 Bochnia

Część nr 2
Numer umowy: 116/2022/ZDW
Data zawarcia umowy: 29.04.2022 r.

PRZEDMIOT UMOWY: Dostawa rur stalowych ocynkowanych dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie –
z podziałem na części: Część nr 2 - RDW Jakubowice

ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: Małgorzata Lemiowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. GOMAR - STAL ul. Krzyżanowicka 44B, 32-700 Bochnia

Część nr 3
Numer umowy: 117/2022/ZDW
Data zawarcia umowy: 29.04.2022 r.

PRZEDMIOT UMOWY: Dostawa rur stalowych ocynkowanych dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie –
z podziałem na części: Część nr 3 - RDW Myślenice

ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: Małgorzata Lemiowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. GOMAR - STAL ul. Krzyżanowicka 44B, 32-700 Bochnia

Część nr 4
Numer umowy: 118/2022/ZDW
Data zawarcia umowy: 29.04.2022 r.

PRZEDMIOT UMOWY: Dostawa rur stalowych ocynkowanych dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie –
z podziałem na części: Część nr 4 - RDW Nowy Sącz

ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: Małgorzata Lemiowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. GOMAR - STAL ul. Krzyżanowicka 44B, 32-700 Bochnia

Część nr 5
Numer umowy: 119/2022/ZDW
Data zawarcia umowy: 29.04.2022 r.

PRZEDMIOT UMOWY: Dostawa rur stalowych ocynkowanych dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie –
z podziałem na części: Część nr 5 - RDW Tarnów

ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: Małgorzata Lemiowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. GOMAR - STAL ul. Krzyżanowicka 44B, 32-700 Bochnia

Oryginały umów znajdują się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych