Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
07.06.2018
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Świadczenie usług polegających na pełnieniu funkcji Operatora systemu Małopolska Karta Aglomeracyjna (MKA) oraz pełnienie funkcji administratora systemu MKA
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-52/18
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
23.07.2018 r. godz. 09:30przetarg52.18@zdw.krakow.pl
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
Data zawarcia umowy: 18.09.2018 r.
Numer umowy: 134/2018/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: UNICARD S.A. ul. Łagiewnicka 54, 30-417 Kraków
Przedmiot umowy: Świadczenie usług polegających na pełnieniu funkcji Operatora systemu Małopolska Karta Aglomeracyjna (MKA) oraz pełnienie funkcji administratora systemu MKA
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych