Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
18.07.2018
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Budowa Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR) z podziałem na części: Część 1 – VeloDunajec Szczawnica – Zabrzeż Część 2 – EuroVelo 11 Czchów (zapora) – Lusławice
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-55/18
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości:
Część 1: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100)
Część 2: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
24.08.2018r. godz.10:30
przetarg55.18@zdw.krakow.pl
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
Część 1
Data zawarcia umowy: 24.10.2018r.
Numer umowy: 173/2018/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: Zakład Usług Projektowo – Produkcyjno – Handlowy Łukasz Rapacz
ul. Bukowska 6/32,32-050 Skawina
Przedmiot umowy: Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Budowa Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR) z podziałem na części:
Część 1 – VeloDunajec Szczawnica – Zabrzeż

Część 2
Data zawarcia umowy: 24.10.2018r.
Numer umowy: 174/2018/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: Zakład Usług Projektowo – Produkcyjno – Handlowy Łukasz Rapacz
ul. Bukowska 6/32,32-050 Skawina
Przedmiot umowy: Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Budowa Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR) z podziałem na części:
Część 2 – EuroVelo 11 Czchów (zapora) – Lusławice

Oryginały umów znajdują się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umów do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych