Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
18.07.2018
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Rozbudowa DW 966 Muchówka – Lipnica Dolna – Tymowa – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych – z podziałem na części
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-53/18
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości:
• Część 1: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
• Część 2: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
10.09.2018 r. godz. 10:30
przetarg53.18@zdw.krakow.pl
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
Część 1
Data zawarcia umowy: 23.11.2018 r.
Numer umowy: 202/2018/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe "LIMDROG" Sp. z o.o., ul. M.B. Bolesnej 87, 34-600 Limanowa
Przedmiot zamówienia: Rozbudowa DW 966 Muchówka – Lipnica Dolna – Tymowa – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych – z podziałem na części - część 1.
Część 2
Data zawarcia umowy: 23.11.2018 r.
Numer umowy: 203/2018/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe "LIMDROG" Sp. z o.o., ul. M.B. Bolesnej 87, 34-600 Limanowa
Przedmiot zamówienia: Rozbudowa DW 966 Muchówka – Lipnica Dolna – Tymowa – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych – z podziałem na części - część 2.
Oryginały umów znajdują się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umów do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych