Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
29.10.2019
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Bezgotówkowy zakup paliwa Pb 95, oleju napędowego do samochodów służbowych i sprzętu ZDW
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-77/19
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Odpowiedzi, wyjaśnienia, zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
29.11.2019 r. godzina 10:00środki komunikacji elektronicznej:

1) miniPortal /
https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=542b7fed-99f9-4a34-984c-0ccaebf19842
(składanie ofert)

2) poczta e-mail:
przetarg77.19@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
Data zawarcia umowy: 30.12.2019 r.
Numer umowy: 226/2019/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna ul. Chemików 7, 09-411 Płock
Przedmiot umowy: Bezgotówkowy zakup paliwa Pb 95, oleju napędowego do samochodów służbowych
i sprzętu ZDW
Oyrginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych