Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).
Dostęp do serwera ftp jest możliwy tylko za pomocą przeglądarki Firefox lub za pomocą dowolnej aplikacji słuiżącej do połączenia ftp.
Nazwa hosta, w przypadku połączenia za pomocą aplikacji to: zdw.krakow.pl.


Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Informacje ogólne

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie niniejszym informuje, iż z dniem 18 kwietnia 2018 r. wchodzi w życie pierwszy etap elektronizacji zamówień publicznych w zakresie postępowań prowadzonych w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą PZP). Etap ten dotyczy wejścia w życie obowiązku przekazywania dokumentu JEDZ drogą elektroniczną.

Zgodnie z aktualnymi uregulowaniami prawnymi elektronizacja zamówień publicznych ma zostać wdrożona w Polsce w dwóch etapach – pierwszy etap dotyczy elektronizacji przesyłu dokumentu JEDZ na gruncie postępowań unijnych i wchodzi on w życie z dniem 18 kwietnia 2018 r., natomiast drugi etap ma dotyczyć elektronizacji całości komunikacji w postępowaniu prowadzonej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami i ma on wchodzić w życie z dniem 18 października 2018 r.

 

Elektronizacja JEDZ

Zgodnie z przepisami krajowymi stanowiącymi implementację unijnych dyrektyw zamówieniowych z 2014 r. (m.in. art. 10a ustawy PZP w związku z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw) na gruncie postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP (tzw. progi unijne) wszczynanych od dnia 18 kwietnia 2018 r. obowiązkowe jest zapewnienie elektronicznej komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w zakresie składania (przekazywania) Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), czyli składanego wraz z ofertą / wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenia mającego stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu (oraz ewentualnie kryteria selekcji), o którym mowa w art. 25a ustawy PZP.
Obowiązek prowadzenia w tym zakresie komunikacji drogą elektroniczną implikuje jednocześnie narzucenie określonej formy tego dokumentu, w jakiej ma być on przekazywany, czyli postaci elektronicznej, która dla spełnienia wymogu przekazania oryginału oświadczenia wymaga opatrzenia pliku zawierającego treść oświadczenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie jako Zamawiający informuje, iż na gruncie prowadzonych przez niego postępowań unijnych (dla zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne) wszczynanych od dnia 18 kwietnia 2018 r. będzie stosował procedurę przekazywania dokumentu JEDZ w sposób określony w „Instrukcji składania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej” przygotowanej przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) i zamieszczonej w ramach komunikatu opublikowanego na stronie UZP w dniu 9 lutego 2018 r. (1).

Wybranym przez Zamawiającego środkiem komunikacji do składania dokumentu JEDZ będzie poczta elektroniczna – dla każdego wszczynanego postępowania unijnego tworzona będzie indywidualna (dedykowana dla tego postępowania) skrzynka pocztowa na serwerze ZDW Kraków, której adres (e-mail) będzie każdorazowo wskazywany przez Zamawiającego w informacjach i materiałach przetargowych (SIWZ) jako skrzynka kontaktowa na gruncie tego postępowania (służąca w szczególności do przekazywania dokumentu JEDZ).
Zamawiający w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dotyczącej danego zamówienia będzie zamieszczał szczegółową instrukcję przekazywania dokumentu JEDZ na gruncie konkretnego postępowania, w tym szczegółowe wymagane informacje techniczno-informatyczne związane z formą oraz sposobem przesyłu i odbioru tego dokumentu.
Wykonawcy będą zobowiązani do składania dokumentów JEDZ w sposób określony w SIWZ, w tym m.in. opatrywania pliku zawierającego treść oświadczenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jego stosownego zaszyfrowania (w przypadku składania JEDZ wraz z ofertą) oraz przesyłania dokumentu odpowiednio oznaczonego (nazwanego) na adres poczty elektronicznej wskazany przez Zamawiającego.
Podkreśla się, iż poza JEDZ wszystkie inne dokumenty w postępowaniu (w tym oferty /  wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) będą musiały być składane na gruncie tych postępowań w postaci papierowej (zgodnie z dotychczasowymi zasadami).

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie zaznacza, iż mając na uwadze obowiązujące uregulowania prawne (w tym przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) złożenie dokumentu JEDZ w postaci elektronicznej (pliku elektronicznego, nawet opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym), ale zamieszczonego na załączonym do złożonej w postaci papierowej oferty / wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu fizycznym nośniku danych (np. płyta CD, pendrive), nie jest równoznaczne z wypełnieniem aktualnych (obowiązujących od dnia 18 kwietnia 2018 r.) wymogów prawnych związanych z elektronizacją – taki sposób przekazania dokumentu JEDZ nie stanowi jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Nadmienia się, iż istotą wdrażanego procesu elektronizacji jest wszakże wprowadzenie elektronicznego sposobu komunikacji, w tym przesyłu dokumentów (np. za pomocą poczty elektronicznej), a nie samo nadanie dokumentom formy elektronicznej jako takiej, choć elektroniczny sposób przekazania dokumentu wymusza równocześnie konieczność nadania mu formy (postaci) elektronicznej.
Podkreślić zatem należy, iż złożenie dokumentu JEDZ w sposób inny niż przekazanie go za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. za pomocą poczty elektronicznej – w postaci elektronicznej, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym) będzie traktowane jako niezłożenie go w ogóle, co w konsekwencji będzie powodowało wdrożenie przez Zamawiającego odpowiednich procedur i sankcji określonych w ustawie PZP. 

 

Haromonogram elektronizacji zamówień – sposób przekazywania dokumentów w postępowaniu

Mając na uwadze aktualne uregulowania prawne proces wprowadzania elektronicznej komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami na gruncie postępowań o udzielenie zamówień publicznych przedstawia się następująco:

I etap elektronizacji - ELEKTRONIZACJA W ZAKRESIE OŚWIADCZENIA JEDZ - od dnia 18 kwietnia 2018 r.:

 1. postępowania wszczęte przed dniem 18 kwietnia 2018 r. i nie zakończone do dnia 18 kwietnia 2018 r.:
  1. postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości poniżej progów unijnych (tzw. postępowania krajowe / biuletynowe): oświadczenia wstępne (o których mowa w art. 25a ustawy PZP) składane są w postaci papierowej;
  2. postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub powyżej progów unijnych (tzw. postępowania unijne): od dnia 18 kwietnia 2018 r. oświadczenia wstępne w formie JEDZ (o których mowa w art. 25a ustawy PZP) składane mogą być w postaci papierowej albo elektronicznej (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie na gruncie prowadzonych przez siebie postępowań sugeruje składanie JEDZ w postaci papierowej – zgodnie z zapisami SIWZ dotyczących konkretnych zamówień);
 2. postępowania wszczynane w okresie od dnia 18 kwietnia 2018 r. do dnia 17 października 2018 r.:
  1. postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości poniżej progów unijnych (tzw. postępowania krajowe / biuletynowe): oświadczenia wstępne (o których mowa w art. 25a ustawy PZP) składane są w postaci papierowej;
  2. postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub powyżej progów unijnych (tzw. postępowania unijne): oświadczenia wstępne w formie JEDZ (o których mowa w art. 25a ustawy PZP) składane są obowiązkowo w postaci elektronicznej (zgodnie z zapisami SIWZ dotyczących konkretnych zamówień – zamieszczoną tam instrukcją przekazywania JEDZ);

II etap elektronizacji - ELEKTRONIZACJA CAŁOŚCI KOMUNIKACJI PROWADZONEJ POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCAMI W POSTĘPOWANIU - od dnia 18 października 2018 r.:

 1. postępowania wszczęte przed dniem 18 października 2018 r. i nie zakończone do dnia 18 października 2018 r.:
  1. postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości poniżej progów unijnych (tzw. postępowania krajowe / biuletynowe): całość komunikacji, w tym składanie ofert / wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz wszelkich dokumentów i oświadczeń, ma odbywać się na dotychczasowych zasadach (postać papierowa dokumentów);
  2. postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub powyżej progów unijnych (tzw. postępowania unijne): oświadczenia wstępne w formie JEDZ (o których mowa w art. 25a ustawy PZP) składane są obowiązkowo w postaci elektronicznej (zgodnie z zapisami SIWZ dotyczących konkretnych zamówień – zamieszczoną tam instrukcją przekazywania JEDZ), natomiast komunikacja w pozostałym zakresie (w tym m.in. składanie ofert / wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) ma odbywać się na dotychczasowych zasadach (postać papierowa dokumentów);
 2. postępowania wszczynane od dnia 18 października 2018 r.:
  1. postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości poniżej progów unijnych (tzw. postępowania krajowe / biuletynowe): całość komunikacji, w tym składanie ofert / wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz wszelkich dokumentów i oświadczeń, ma odbywać się obowiązkowo drogą elektroniczną (elektroniczna postać dokumentów) – przy wykorzystaniu narzędzi i środków komunikacji elektronicznej (jednakże przy zastrzeżeniu, iż zgodnie z komunikatem opublikowanym na stronie UZP w dniu 12 kwietnia 2018 r. (2) Urząd Zamówień Publicznych wspólnie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii pracuje obecnie nad projektem regulacji prawnych mających na celu przesunięcie obowiązkowej elektronizacji zamówień w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości poniżej progów unijnych na koniec 2019 r.);
  2. postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub powyżej progów unijnych (tzw. postępowania unijne): całość komunikacji, w tym składanie ofert / wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz wszelkich dokumentów i oświadczeń, ma odbywać się obowiązkowo drogą elektroniczną (elektroniczna postać dokumentów) – przy wykorzystaniu narzędzi i środków komunikacji elektronicznej (platform, portali zakupowych).

Tabelaryczne przedstawienie etapów procesu wdrażania elektronizacji w zamówieniach publicznych:

Pobierz Plik PDF (120KB)


Niniejszą informację przygotowano na podstawie aktualnych regulacji prawnych oraz w oparciu o komunikaty dotyczące elektronizacji zamówień zamieszone na stronie Urzędu Zamówień Publicznych (UZP):
(1) komunikat pt. „Elektroniczny JEDZ” zamieszczony w dniu 9 lutego 2018 r. pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/elektroniczny-jedz
(2) komunikat pt. „Elektronizacja zamówień publicznych” zamieszczony w dniu 12 kwietnia 2018 r. pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia/elektronizacja-zamowien-publicznych