Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Informacje ogólne

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie niniejszym informuje, iż z dniem 18 kwietnia 2018 r. wchodzi w życie pierwszy etap elektronizacji zamówień publicznych w zakresie postępowań prowadzonych w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą PZP). Etap ten dotyczy wejścia w życie obowiązku przekazywania dokumentu JEDZ drogą elektroniczną.

Zgodnie z aktualnymi uregulowaniami prawnymi elektronizacja zamówień publicznych ma zostać wdrożona w Polsce w dwóch etapach – pierwszy etap dotyczy elektronizacji przesyłu dokumentu JEDZ na gruncie postępowań unijnych i wchodzi on w życie z dniem 18 kwietnia 2018 r., natomiast drugi etap ma dotyczyć elektronizacji całości komunikacji w postępowaniu prowadzonej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami i ma on wchodzić w życie z dniem 18 października 2018 r.

 

Elektronizacja JEDZ

Zgodnie z przepisami krajowymi stanowiącymi implementację unijnych dyrektyw zamówieniowych z 2014 r. (m.in. art. 10a ustawy PZP w związku z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw) na gruncie postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP (tzw. progi unijne) wszczynanych od dnia 18 kwietnia 2018 r. obowiązkowe jest zapewnienie elektronicznej komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w zakresie składania (przekazywania) Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), czyli składanego wraz z ofertą / wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenia mającego stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu (oraz ewentualnie kryteria selekcji), o którym mowa w art. 25a ustawy PZP.
Obowiązek prowadzenia w tym zakresie komunikacji drogą elektroniczną implikuje jednocześnie narzucenie określonej formy tego dokumentu, w jakiej ma być on przekazywany, czyli postaci elektronicznej, która dla spełnienia wymogu przekazania oryginału oświadczenia wymaga opatrzenia pliku zawierającego treść oświadczenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie jako Zamawiający informuje, iż na gruncie prowadzonych przez niego postępowań unijnych (dla zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne) wszczynanych od dnia 18 kwietnia 2018 r. będzie stosował procedurę przekazywania dokumentu JEDZ w sposób określony w „Instrukcji składania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej” przygotowanej przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) i zamieszczonej w ramach komunikatu opublikowanego na stronie UZP w dniu 9 lutego 2018 r. (1).

Wybranym przez Zamawiającego środkiem komunikacji do składania dokumentu JEDZ będzie poczta elektroniczna – dla każdego wszczynanego postępowania unijnego tworzona będzie indywidualna (dedykowana dla tego postępowania) skrzynka pocztowa na serwerze ZDW Kraków, której adres (e-mail) będzie każdorazowo wskazywany przez Zamawiającego w informacjach i materiałach przetargowych (SIWZ) jako skrzynka kontaktowa na gruncie tego postępowania (służąca w szczególności do przekazywania dokumentu JEDZ).
Zamawiający w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dotyczącej danego zamówienia będzie zamieszczał szczegółową instrukcję przekazywania dokumentu JEDZ na gruncie konkretnego postępowania, w tym szczegółowe wymagane informacje techniczno-informatyczne związane z formą oraz sposobem przesyłu i odbioru tego dokumentu.
Wykonawcy będą zobowiązani do składania dokumentów JEDZ w sposób określony w SIWZ, w tym m.in. opatrywania pliku zawierającego treść oświadczenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jego stosownego zaszyfrowania (w przypadku składania JEDZ wraz z ofertą) oraz przesyłania dokumentu odpowiednio oznaczonego (nazwanego) na adres poczty elektronicznej wskazany przez Zamawiającego.
Podkreśla się, iż poza JEDZ wszystkie inne dokumenty w postępowaniu (w tym oferty /  wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) będą musiały być składane na gruncie tych postępowań w postaci papierowej (zgodnie z dotychczasowymi zasadami).

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie zaznacza, iż mając na uwadze obowiązujące uregulowania prawne (w tym przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) złożenie dokumentu JEDZ w postaci elektronicznej (pliku elektronicznego, nawet opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym), ale zamieszczonego na załączonym do złożonej w postaci papierowej oferty / wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu fizycznym nośniku danych (np. płyta CD, pendrive), nie jest równoznaczne z wypełnieniem aktualnych (obowiązujących od dnia 18 kwietnia 2018 r.) wymogów prawnych związanych z elektronizacją – taki sposób przekazania dokumentu JEDZ nie stanowi jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Nadmienia się, iż istotą wdrażanego procesu elektronizacji jest wszakże wprowadzenie elektronicznego sposobu komunikacji, w tym przesyłu dokumentów (np. za pomocą poczty elektronicznej), a nie samo nadanie dokumentom formy elektronicznej jako takiej, choć elektroniczny sposób przekazania dokumentu wymusza równocześnie konieczność nadania mu formy (postaci) elektronicznej.
Podkreślić zatem należy, iż złożenie dokumentu JEDZ w sposób inny niż przekazanie go za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. za pomocą poczty elektronicznej – w postaci elektronicznej, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym) będzie traktowane jako niezłożenie go w ogóle, co w konsekwencji będzie powodowało wdrożenie przez Zamawiającego odpowiednich procedur i sankcji określonych w ustawie PZP. 

 

Haromonogram elektronizacji zamówień – sposób przekazywania dokumentów w postępowaniu

Mając na uwadze aktualne uregulowania prawne proces wprowadzania elektronicznej komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami na gruncie postępowań o udzielenie zamówień publicznych przedstawia się następująco:

I etap elektronizacji - ELEKTRONIZACJA W ZAKRESIE OŚWIADCZENIA JEDZ - od dnia 18 kwietnia 2018 r.:

 1. postępowania wszczęte przed dniem 18 kwietnia 2018 r. i nie zakończone do dnia 18 kwietnia 2018 r.:
  1. postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości poniżej progów unijnych (tzw. postępowania krajowe / biuletynowe): oświadczenia wstępne (o których mowa w art. 25a ustawy PZP) składane są w postaci papierowej;
  2. postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub powyżej progów unijnych (tzw. postępowania unijne): od dnia 18 kwietnia 2018 r. oświadczenia wstępne w formie JEDZ (o których mowa w art. 25a ustawy PZP) składane mogą być w postaci papierowej albo elektronicznej (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie na gruncie prowadzonych przez siebie postępowań sugeruje składanie JEDZ w postaci papierowej – zgodnie z zapisami SIWZ dotyczących konkretnych zamówień);
 2. postępowania wszczynane w okresie od dnia 18 kwietnia 2018 r. do dnia 17 października 2018 r.:
  1. postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości poniżej progów unijnych (tzw. postępowania krajowe / biuletynowe): oświadczenia wstępne (o których mowa w art. 25a ustawy PZP) składane są w postaci papierowej;
  2. postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub powyżej progów unijnych (tzw. postępowania unijne): oświadczenia wstępne w formie JEDZ (o których mowa w art. 25a ustawy PZP) składane są obowiązkowo w postaci elektronicznej (zgodnie z zapisami SIWZ dotyczących konkretnych zamówień – zamieszczoną tam instrukcją przekazywania JEDZ);

II etap elektronizacji - ELEKTRONIZACJA CAŁOŚCI KOMUNIKACJI PROWADZONEJ POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCAMI W POSTĘPOWANIU - od dnia 18 października 2018 r.:

 1. postępowania wszczęte przed dniem 18 października 2018 r. i nie zakończone do dnia 18 października 2018 r.:
  1. postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości poniżej progów unijnych (tzw. postępowania krajowe / biuletynowe): całość komunikacji, w tym składanie ofert / wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz wszelkich dokumentów i oświadczeń, ma odbywać się na dotychczasowych zasadach (postać papierowa dokumentów);
  2. postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub powyżej progów unijnych (tzw. postępowania unijne): oświadczenia wstępne w formie JEDZ (o których mowa w art. 25a ustawy PZP) składane są obowiązkowo w postaci elektronicznej (zgodnie z zapisami SIWZ dotyczących konkretnych zamówień – zamieszczoną tam instrukcją przekazywania JEDZ), natomiast komunikacja w pozostałym zakresie (w tym m.in. składanie ofert / wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) ma odbywać się na dotychczasowych zasadach (postać papierowa dokumentów);
 2. postępowania wszczynane od dnia 18 października 2018 r.:
  1. postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości poniżej progów unijnych (tzw. postępowania krajowe / biuletynowe): całość komunikacji, w tym składanie ofert / wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz wszelkich dokumentów i oświadczeń, ma odbywać się obowiązkowo drogą elektroniczną (elektroniczna postać dokumentów) – przy wykorzystaniu narzędzi i środków komunikacji elektronicznej (jednakże przy zastrzeżeniu, iż zgodnie z komunikatem opublikowanym na stronie UZP w dniu 12 kwietnia 2018 r. (2) Urząd Zamówień Publicznych wspólnie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii pracuje obecnie nad projektem regulacji prawnych mających na celu przesunięcie obowiązkowej elektronizacji zamówień w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości poniżej progów unijnych na koniec 2019 r.);
  2. postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub powyżej progów unijnych (tzw. postępowania unijne): całość komunikacji, w tym składanie ofert / wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz wszelkich dokumentów i oświadczeń, ma odbywać się obowiązkowo drogą elektroniczną (elektroniczna postać dokumentów) – przy wykorzystaniu narzędzi i środków komunikacji elektronicznej (platform, portali zakupowych).

Tabelaryczne przedstawienie etapów procesu wdrażania elektronizacji w zamówieniach publicznych:

Pobierz Plik PDF (120KB)


Niniejszą informację przygotowano na podstawie aktualnych regulacji prawnych oraz w oparciu o komunikaty dotyczące elektronizacji zamówień zamieszone na stronie Urzędu Zamówień Publicznych (UZP):
(1) komunikat pt. „Elektroniczny JEDZ” zamieszczony w dniu 9 lutego 2018 r. pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/elektroniczny-jedz
(2) komunikat pt. „Elektronizacja zamówień publicznych” zamieszczony w dniu 12 kwietnia 2018 r. pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia/elektronizacja-zamowien-publicznych