Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
09.08.2019
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a
33-100 Tarnów
tel. (014) 621-17-54, fax 621-17-24
Przedmiot zamówienia:
Naprawa umocnienia przyczółków mostu w m. Żabno w ciągu DW 975, odc. 030 km 1+570 wraz z innymi robotami utrzymaniowymi
Numer postępowania / zamówienia:
RDWT-271-2-20/19
Wadium:
Nie dotyczy
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
19.08.2019 r., godz. 9:30
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Rozstrzygnięcie postępowania: